คู่มือระบบการขอรับสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศ

ขอรับสิทธิ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ์การใช้งานระบบ
ช่องทางการรับบัญชีผู้ใช้งาน
กลุ่มสิทธิ์การใช้งาน

- ระบบช่วยเหลือทางการเงิน (OCIPA)

- ระบบรับเรื่อง (Service Center)

- ระบบสนับสนุนงานภายในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (RLPD Portal)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
- ผู้ใช้งานมีหน้าที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย ต้องใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้เอง และต้องไม่อนุญาดให้ผู้อื่นใช้งานผ่านบัญชีของตนเองเด็ดขาด หากมีปัญหาใดเจ้าของบัญชีผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
- ผู้ใช้งานมีหน้าที่ระมัดระวังการใช้งาน และจะต้องรับผิดชอบต่องาน หรือผลที่เกิดจากการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ผู้ใช้งานพึงปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งขาติ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกทั้งหมดถูกต้อง และจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใฃ้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เคร่งครัด